Сәтбаев қаласының

ішкі саясат бөлімі ресми сайты

KZ | RU

Мемлекеттік мекеменің ережесі

«Сәтбаев қаласының ішкі саясат бөлімі» ММ

ЕРЕЖЕСІ

 

1. Жалпы ережелер

 

1.  «Сәтбаев қаласының ішкі саясат бөлімі» мемлекеттік мекемесі ішкі саясат саласында басшылықты жүзеге асыратын Қазақстан Республикасының  мемлекеттік органы болып табылады.

2.  «Сәтбаев қаласының ішкі саясат бөлімі» мемлекеттік мекемесі өз қызметін Қазақстан Республикасының Конституциясына және заңдарына, Қазақстан Республикасының Президенті мен Үкіметінің актілеріне, өзге де нормативтік - құқықтық актілерге, сондай - ақ осы Ережеге сәйкес жүзеге асырады.

3.    «Сәтбаев қаласының ішкі саясат бөлімі» мемлекеттік мекемесі ұйымдық - құқықтық нысанындағы заңды тұлға болып табылады, мемлекеттік тілде өз атауы бар мөрі мен мөртаңбалары, белгіленген үлгідегі бланкілері, сондай - ақ Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес қазынашылық органдарында шоттары болады.

4.  «Сәтбаев қаласының ішкі саясат бөлімі» мемлекеттік мекемесі азаматтық - құқықтық қатынастарға өз атынан түседі.

5.  «Сәтбаев қаласының ішкі саясат бөлімі» мемлекеттік мекемесі егер заңнамаға сәйкес осыған уәкілеттік берілген болса, мемлекеттің атынан азаматтық - құқықтық қатынастардың тарапы болуға құқығы бар.

6.  «Сәтбаев қаласының ішкі саясат бөлімі» мемлекеттік мекемесі өз құзыретінің мәселелері бойынша заңнамада белгіленген тәртіппен «Сәтбаев қаласының ішкі саясат бөлімі» мемлекеттік мекемесі басшысының бұйрықтарымен және Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген басқа да актілермен ресімделетін шешімдер қабылдайды.

7.  «Сәтбаев қаласының ішкі саясат бөлімі» мемлекеттік мекемесінің құрылымы мен штат санының лимиті қолданыстағы заңнамаға сәйкес бекітіледі.

     8. Заңды тұлғаның орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, Қарағанды облысы, 101301, Сәтбаев қаласы, академик Қаныш Сәтбаев даңғылы, 108 үй.

     9. Мемлекеттік органның толық атауы - «Сәтбаев қаласының ішкі саясат бөлімі» мемлекеттік мекемесі.

10. Осы Ереже «Сәтбаев қаласының ішкі саясат бөлімі» мемлекеттік мекемесінің құрылтай құжаты болып табылады.

11. «Сәтбаев қаласының ішкі саясат бөлімі» мемлекеттік мекемесінің  қызметін қаржыландыру жергілікті бюджет есебінен жүзеге асырылады.

     12. «Сәтбаев қаласының ішкі саясат бөлімі» мемлекеттік мекемесіне кәсіпкерлік субъектілерімен «Сәтбаев қаласының ішкі саясат бөлімі» мемлекеттік мекемесінің функциялары болып табылатын міндеттерді орындау тұрғысында шарттық қатынастарға түсуге тыйым салынады.

     Егер «Сәтбаев қаласының ішкі саясат бөлімі» мемлекеттік мекемесіне заңнамалық актілермен кірістер әкелетін қызметті жүзеге асыру құқығы берілсе, онда осындай қызметтен алынған кірістер мемлекеттік бюджеттің кірісіне жіберіледі.

    

 

2.     Мемлекеттік органның миссиясы, негізгі міндеттері, функциялары, құқықтары мен міндеттері

 

13. «Сәтбаев қаласының ішкі саясат, мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі» мемлекеттік мекемесінің миссиясы:

қоғамдық орындарды абаттандыру және сыртқы безендіру мәселелерін шешу;

этносаралық және конфессияаралық келісім саласында қоғамдық - саяси тұрақтылықты нығайтуға бағытталған мемлекеттік саясатты тиімді іске асыру;

Сәтбаев қаласы тұрғындарының әлеуметтік оптимизмін қалыптастыру, сонымен қатар, азаматтық қоғам институттарын қолдау және дамытуды жүзеге асыру;

ақпараттық кеңестіктің бәсекеге қабілеттілігін арттыру.

     14. Міндеттері:

     Қоғамдық-саяси тұрақтылықты, қоғамдық үрдістерді демократияландыруды, қоғамды топтастыруды қамтамасыз ету бойынша мемлекеттік саясатты іске асыру, азаматтық патриотизмде тәрбиелеу;  

     Қазақстанның даму Стратегиясының негізгі басымдықтарын түсіндіру және насихаттау, қаланың даму бағдарламаларына бұқаралық ақпарат құралдарының ақпараттық қолдау көрсетуін ұйымдастыру;

     елдің даму Стратегиясын іске асырудағы азаматтық қоғам институттарының қатысу шеңберін кеңейту;

     бұқаралық ақпарат құралдарының қызметіне мониторинг жүргізу;

     қаланың сыртқы безендіруін үйлестіру және идеологиялық қамтамасыз ету.

15. Функциялары:

     ішкі саясат саласында жергілікті мемлекеттік органдар жұмысын үйлестіру, ішкі саясат, этносаралық және конфессияаралық салалардағы мемлекеттік саясатты айқындайтын тұжырымдамаларды, бағдарламаларды әзірлеуге және іске асыруға қатысу;

     ішкі саяси тұрақтылықты, қоғамды топтастыруды қамтамасыз ету бойынша жұмыстарды ұйымдастыру, қазақстандық патриотизмді насихаттау мен оған тәрбиелеу, азаматтық қоғам институттарының қатысуымен қалалық қоғамдық- саяси іс - шараларды өткізу;

     қаладағы қоғамдық - саяси үрдістерді және олардың даму тенденцияларын  жан - жақты, объективті зерттеу, жинақтау және саралау;

     конституциялық принциптерді және Қазақстан Республикасының заңнамасын сақтау бойынша саяси партиялар, қозғалыстар және қоғамдық бірлестіктермен жұмыс істеу;

     мемлекеттік рәміздерді насихаттау және қала аумағында Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес олардың қолданылуына мониторинг жүргізу;

     ел дамуының ұзақмерзімді басымдықтарына сәйкес мемлекеттік жастар саясатын іске асыру;

     жергілікті мемлекеттік органдардың ақпараттық - насихаттау жұмысын үйлестіру, аймақтық бұқаралық ақпарат құралдары арқылы мемлекеттік саясаттың негізгі бағыттары бойынша ақпараттық - түсіндіру жұмысын жүргізу;

     мемлекеттік тапсырысты орындау бойынша аймақтық бұқаралық ақпарат құралдарының жұмысын үйлестіру;

     бірыңғай мемлекеттік ішкі саясатты іске асыру бойынша саяси партиялармен, қоғамдық және діни бірлестіктермен, кәсіби одақтармен өзара байланыс жасау.

16. Құқықтары мен міндеттері:

     мемлекеттік органдар мен лауазымды тұлғалардан, өзге де ұйымдар мен азаматтардан белгіленген тәртіппен өз функцияларын орындауға қажетті ақпаратты сұрауға, мемлекеттік органдар мен өзге де ұйымдардың қызметкерлерін мемлекеттік мекеме құзыретіне жататын сұрақтарды дайындауға тарту, тиісті ұсыныстарды әзірлеу үшін уақытша жұмыс топтарын құруға;

     ішкі саясат саласындағы мемлекеттік органдар қызметін жетілдіру жөнінде әкімге ұсыныстар енгізуге;

     тиісті мемлекеттік органдар мен лауазымды тұлғаларға мемлекеттік мекеменің қызметіне қатысты тапсырмалар беру, олардың орындалуын бақылау, сондай - ақ орталық және жергілікті атқарушы органдар өткізетін іс - шараларға қатысуға;

     ішкі саясат саласының, адам құқықтарын сақтау және мемлекеттік мекеменің құзыретіне жататын өзге де мәселелер бойынша мемлекеттік органдардың лауазымды тұлғаларына ұйымдық - әдістемелік, ақпараттық және өзге де көмек  көрсетуге;

     қолданыстағы заңдарда көрсетілген басқа да құқықтарды жүзеге асыруға;

     бағынысты мекемелердің қызметін үйлестіру;

     мемлекеттік сатып алу бойынша конкурстың ұйымдастырушысы және бағдарламалардың әкімшісі ретінде шығуға;

     коммуналдық заңды тұлғаларды басқару органының қызметін жүзеге асыруға;

     коммуналдық мекеме қызметінің негізі мен мақсатын белгілеуге;

     коммуналды заңды тұлғалардың мүлкінің пайдалануы мен сақталуына бақылау жасауға;

     Қазақстан Республикасының Заңдарымен, Қазақстан Республикасы Президентінің және Қазақстан Республикасы Үкіметінің актілерімен белгіленген басқа да өкілеттіліктерді жүзеге асыру.

3. Мемлекеттік органның қызметін ұйымдастыру

 

     17. «Сәтбаев қаласының ішкі саясат бөлімі» мемлекеттік мекемесіне басшылықты «Сәтбаев қаласының ішкі саясат бөлімі» мемлекеттік мекемесіне жүктелген міндеттердің орындалуына және оның функцияларын жүзеге асыруға дербес жауапты болатын бірінші басшы жүзеге асырады.

     18. «Сәтбаев қаласының ішкі саясат бөлімі» мемлекеттік мекемесінің бірінші басшысын Сәтбаев қаласының әкімі қызметке тағайындайды және қызметтен босатады.

     19. «Сәтбаев қаласының ішкі саясат бөлімі» мемлекеттік мекемесінің бірінші басшысының өкілеттігі:

     заңнамада белгіленген тәртіпте сәйкес «Сәтбаев қаласының ішкі саясат бөлімі» мемлекеттік мекемесінің қызметкерлерін лауазымға тағайындайды және лауазымнан босатады;

     заңнамаға сәйкес «Сәтбаев қаласының ішкі саясат бөлімі» мемлекеттік мекемесіне қарасты ұйымдардың басшыларын лауазымға тағайындайды және лауазымынан босатады;

     «Сәтбаев қаласының ішкі саясат бөлімі» мемлекеттік мекемесіне қарасты ұйым басшыларының орынбасарларын лауазымға тағайындау және лауазымнан босатуды келіседі;

     заңмен белгіленген тәртіпте «Сәтбаев қаласының ішкі саясат бөлімі» мемлекеттік мекемесінің қызметкерлерін көтермелеу және тәртіптік жазаға тарту шараларын қолданады;

бұйрықтар шығарады;

     барлық мемлекеттік органдарда және басқа да ұйымдарда «Сәтбаев қаласының ішкі саясат бөлімі» мемлекеттік мекемесінің мүддесін қорғайды;

     мемлекеттік функцияларды атқаруға қатысы жоқ үшінші тұлғалармен байланыстарда «Сәтбаев қаласының ішкі саясат бөлімі» мемлекеттік мекемесінің мүддесін қорғауға құқық беретін сенімхат береді;

     азаматтарды жеке қабылдауды жүзеге асырады;

     қолданыстағы заңнамаға сәйкес өзге де өкілеттіліктерді жүзеге асырады.

     «Сәтбаев қаласының ішкі саясат бөлімі» мемлекеттік мекемесінің бірінші басшысы болмаған кезеңде оның өкілеттіктерін қолданыстағы заңнамаға сәйкес оны алмастыратын тұлға орындайды.

 

 

4.     Мемлекеттік органның мүлкi

 

     20. «Сәтбаев қаласының ішкі саясат бөлімі» мемлекеттік мекемесінің заңнамада көзделген жағдайларда жедел басқару құқығында оқшауланған мүлкі болу мүмкін.

     «Сәтбаев қаласының ішкі саясат бөлімі» мемлекеттік мекемесінің мүлкі оған меншік иесі берген мүлік, сондай -ақ өз қызметі нәтижесінде сатып алынған мүлік (ақшалай кірістерді қоса алғанда) және Қазақстан Республикасының заңнамасында тыйым салынбаған өзге де көздер есебінен қалыптастырылады.

     21. «Сәтбаев қаласының ішкі саясат бөлімі» мемлекеттік мекемесіне бекітілген мүлік коммуналдық меншікке жатады.  

     22. Егер заңнамада өзгеше көзделмесе, «Сәтбаев қаласының ішкі саясат бөлімі» мемлекеттік мекемесі өзіне бекітілген мүлікті және қаржыландыру жоспары бойынша өзіне бөлінген қаражат есебінен сатып алынған мүлікті өз бетімен иеліктен шығаруға немесе оған өзгедей тәсілмен билік етуге құқығы жоқ.

 

 

5.     Мемлекеттік органды қайта ұйымдастыру және тарату

 

     23. «Сәтбаев қаласының ішкі саясат бөлімі» мемлекеттік мекемесін қайта ұйымдастыру және тарату Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады.

 


Новости inform.kz
Түркі кеңесі TIKA-мен тығыз әріптестік мәселесін талқылады
НҰР-СҰЛТАН. ҚазАқпарат – Түркі кеңесінің Бас хатшысы Бағдад Әміреев Түркияның халықаралық әрекеттестік және ынтымақтастық басқармасы (TIKA) штаб-пәтерінде болды, деп хабарлайды ҚазАқпарат.
12 Желтоқсан 2019
ҚХА этносаралық қатынастар тақырыбында оқу құралын шығарады
НҰР-СҰЛТАН. ҚазАқпарат – Елордада Қазақстан халқы Ассамблеясы Ғылыми-сарапшылық кеңесінің кеңейтілген отырысы өтті, деп хабарлайды ҚазАқпарат тілшісі.
12 Желтоқсан 2019
Алтын тобылғы: Үздік әдеби шығармалардың авторлары марапатталды
НҰР-СҰЛТАН. ҚазАқпарат - Елбасы қоры үздік әдеби шығармалардың авторларын марапаттады, деп хабарлайды ҚазАқпарат қордың баспасөз қызметіне сілтеме жасап.
12 Желтоқсан 2019
СҚО-да көпқабатты баспана мен шағын орталық пайдалануға берілді
ПЕТРОПАВЛ. ҚазАқпарат – Петропавл қаласында 100 пәтерлі тұрғын үй мен «Нұр-бөбек» бөбекжай-бақшасы пайдалануға берілді, деп хабарлайды ҚазАқпарат тілшісі.
12 Желтоқсан 2019
Биыл Нұр-Сұлтанда бес мұғалім туберкулезге шалдыққан
НҰР-СҰЛТАН. ҚазАқпарат – Індетке қарсы уақытылы қабылданған шаралардың арқасында Нұр-Сұлтан қаласындағы мектептерде туберкулезге шалдығудың алды алынды. Тауарлар мен қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаменті №60 орта мектеп мұғалімінің туберкулезбен ауыруына қатысты пікір білдірді, деп хабарлайды ҚазАқпарат аталмыш департаментке сілтеме жасап.
12 Желтоқсан 2019
«Іле Алатауы» паркіндегі шыршалар күні-түні күзетіледі
АЛМАТЫ. ҚазАқпарат – Алматыда «Іле Алатауы» ұлттық паркі басшылығы шыршаларды заңсыз отаудың алдын алу үшін тәулік бойы кезекшілік ұйымдастырады, деп хабарлайды ҚазАқпарат тілшісі.
12 Желтоқсан 2019
Петропавлда өрттен 11 адам құтқарылып, біреуі көз жұмды
ПЕТРОПАВЛ. ҚазАқпарат – Петропавлда екі қабатты тұрғын үйде өрт болды, деп хабарлайды ҚазАқпарат тілшісі.
12 Желтоқсан 2019
Шымкентте 52 қызметтік көлік электронды аукцион арқылы сатылған
ШЫМКЕНТ. ҚазАқпарат - Шымкент қаласы мемлекеттік мүлік және жекешелендіру департаментінің басшысы Ақылбек Қарабалаев БАҚ өкілдеріне арналған брифингте осылай деді, деп хабарлайды ҚазАқпарат тілшісі.
12 Желтоқсан 2019
Өлкесін дамытуға үлес қосқан жандар «Жомарт жүрек» сыйлығын алды
НҰР-СҰЛТАН. ҚазАқпарат - Елордада «Жомарт жүрек» байқауының лауреаттарын салтанатты марапаттау рәсімі өтті, деп хабарлайды ҚазАқпарат.
12 Желтоқсан 2019
Профессор Болат Хабижанұлы «Алтын дәрігер» медалімен марапатталды
АЛМАТЫ. ҚазАқпарат – Педиатрия орталығында медицина ғылымдарының докторы, профессор, ҚР Еңбек сіңірген дәрігері Болат Хабижанұлының 80 жылдық мерейтойы аталып өтті, деп хабарлайды ҚазАқпарат тілшісі.
12 Желтоқсан 2019
Елордада Қазақстан халқы Ассамблеясының қоғамдық және мемлекеттік наградаларымен марапаттау рәсімі өтті
НҰР-СҰЛТАН. ҚазАқпарат - Бүгін Бейбітшілік және келісім сарайында Қазақстан халқы Ассамблеясының қоғамдық және мемлекеттік наградаларымен марапаттау рәсімі өтті, деп хабарлайды ҚазАқпарат тілшісі.
12 Желтоқсан 2019
ХҚО қызметкерін соққыға жыққан бұзақы қылмыстық жауапкершілікке тартылатын болды
НҰР-СҰЛТАН. ҚазАқпарат – Тамыз айында Алматы қаласында ХҚО қызметкерін соққыға жыққан бұзақының ісіне әлі нүкте қойылмай келеді, деп хабарлайды ҚазАқпарат тілшісі.
12 Желтоқсан 2019
Шымкентте латын графикасына көшу жайы талқыланды
ШЫМКЕНТ. ҚазАқпарат - Шымкентте «Тіл. Тәуелсіздік. Тағылым» атты ғылыми-практикалық конференция өтті, деп хабарлайды ҚазАқпарат тілшісі.
12 Желтоқсан 2019
Әсемгүл Балташева ХҚО атын жамылған алаяқтардан сақ болуды ескертті
НҰР-СҰЛТАН. ҚазАқпарат – «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясының басқарма төрайымы Әсемгүл Балташева алаяқтардың пайда табу үшін қолданатын айла-амалдары туралы айтып берді, деп хабарлайды ҚазАқпарат тілшісі.
12 Желтоқсан 2019
Мемлекеттік хатшы бірқатар азаматқа мемлекеттік наградаларды тапсырды
НҰР-СҰЛТАН. ҚазАқпарат - Бүгін Ақордада ҚР Мемлекеттік хатшысы Қырымбек Көшербаев бірқатар азаматқа мемлекеттік наградаларды тапсырды, деп хабарлайды ҚазАқпарат тілшісі.
12 Желтоқсан 2019
Ресейде қылмыс жасап, қашып жүрген 47 жастағы әйел Қазақстанда ұсталды
НҰР-СҰЛТАН. ҚазАқпарат - Жыл басынан бері көлік полицейлері қазақстандықтарға 95 млн теңгеге жуық айыппұл салды, деп хабарлайды ҚазАқпарат көліктегі полиция департаментіне сілтеме жасап.
12 Желтоқсан 2019
ЖЭО-2 немесе автокөлік: қаланы қайсысы көбірек ластайды
АЛМАТЫ. ҚазАқпарат – Бүгін Kazakhstan Urban Conference конференциясында Алматы әкімі қаланың ауа бассейнінің ластануына қатысты пікірін жеткізді, деп хабарлайды ҚазАқпарат тілшісі.
12 Желтоқсан 2019
Алматының бас көшелеріндегі шамдар жанбай қалуы мүмкін – әкімдік
АЛМАТЫ. ҚазАқпарат - Алматы әкімдігі қаланың бірқатар көшелерінде жарық шамдары дұрыс жұмыс істемеуі мүмкін екендігін ескертті, деп хабарлайды ҚазАқпарат тілшісі.
12 Желтоқсан 2019
Мемлекет басшысы: Әлемдік аренадағы еліміздің беделін нығайтуға міндеттіміз
НҰР-СҰЛТАН. ҚазАқпарат - Әлемдік аренадағы еліміздің беделін сақтап, нығайтуға міндеттіміз. Бұл туралы бүгін Ақордада бірқатар азаматқа мемлекеттік наградаларды тапсыру барысында Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев айтты, деп хабарлайды ҚазАқпарат тілшісі.
12 Желтоқсан 2019
Нигердегі содырлардың шабуылы: 73 адам қаза тапты
НҰР-СҰЛТАН. ҚазАқпарат – Нигердің батысында содырлар әскери базаға шабуыл жасап, кем дегенде 73 әскери қызметші қаза тапты. Бұл туралы ҚазАқпарат BBC-ге сілтеме жасап хабарлайды.
12 Желтоқсан 2019
Бурабайда саятшылардың халықаралық турнирі өтіп жатыр
КӨКШЕТАУ. ҚазАқпарат - Ақмола облысының Бурабай курортында Тәуелсіздік күніне және атақты бүркітші Мәсіп Батырхановты еске алуға арналған саятшылардың «Қансонар-2019» халықаралық турнирі өтіп жатыр, деп хабарлайды ҚазАқпарат тілшісі.
12 Желтоқсан 2019
Өскеменде қар көшкіні қаупіне байланысты ескерту жарияланды
ӨСКЕМЕН. ҚазАқпарат - Демалыс және мереке күндері Өскемен қаласына жақын қысқы демалыс орталықтарына демалушылар ағылып келеді. Өскемен - Северное бағытындағы жол бойында автожолдарға кедергі келтіретін қар көшкіні қаупі бар ошақтар көп, деп хабарлайды ҚазАқпарат.
12 Желтоқсан 2019
Алматыда сертификатталмаған пиротехника саудасы азайып келеді
АЛМАТЫ. ҚазАқпарат – Алматыда заңсыз пиротехникалық бұйымдар саудасы азайып келеді. Бұл туралы бүгін ТЖД өткізген брифинг барысында айтылды, деп хабарлайды ҚазАқпарат тілшісі.
12 Желтоқсан 2019
Домбыра, тұмар, киім, сағат: Мемқызметшілерге жиі берілетін сыйлықтар қандай
НҰР-СҰЛТАН. ҚазАқпарат – ҚР Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің серіктестік департаментінің бас сарапшысы Сымбат Исрапулова мемлекеттік қызметшілерге азаматтардың жиі беретін сыйлықтарын атады, деп хабарлайды ҚазАқпарат тілшісі.
12 Желтоқсан 2019
Дзюдо: Сметов пен Қырғызбаев «Masters» турнирінде жүлдесіз қалды
НҰР-СҰЛТАН. ҚазАқпарат – Қазақстандықтар Елдос Сметов пен Ғұсман Қырғызбаев дзюдодан Циндаода (Қытай) өтіп жатқан «Masters» турнирінде жүлдесіз қалды, деп хабарлайды ҚазАқпарат тілшісі.
12 Желтоқсан 2019
Елордада «Antikor ortalygy» ашылды
НҰР-СҰЛТАН. ҚазАқпарат - ҚР Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің Нұр-Сұлтан қаласы бойынша департаментінің сервистік «Antikor ortalygy» және әкімшілік ғимараты ашылды, деп хабарлайды ҚазАқпарат.
12 Желтоқсан 2019
Қазақ тілі өркениеттің ой-пікірін қалыптастыратын тілдермен қатар тұруы керек - Мемлекет басшысы
НҰР-СҰЛТАН. ҚазАқпарат - Қазақ тілі өркениеттің ой-пікірін қалыптастыратын тілдермен қатар тұруы керек. Бұл туралы бүгін Ақордада бірқатар азаматқа мемлекеттік наградаларды тапсыру барысында Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев айтты, деп хабарлайды ҚазАқпарат тілшісі.
12 Желтоқсан 2019
Шымкент полицейлері мереке қарсаңында күшейтілген режимде жұмыс істеуде
ШЫМКЕНТ. ҚазАқпарат – Шымкент қалалық полиция департаментінің қызметкерлері қоғамдық орында және көшелерде қылмысқа қарсы күресті күшейтті, деп хабарлайды ҚазАқпарат тілшісі.
12 Желтоқсан 2019
Атырауда чемпиондар жанкүйерлерімен кездесті
АТЫРАУ. ҚазАқпарат- Тәуелсіздік мерекесіне орай бокстан екі дүркін әлем чемпионы Мадияр Әшкеев пен Мейірім Нұрсұлтанов атыраулық жанкүйерлерімен кездесті, деп хабарлайды ҚазАқпарат тілшісі.
12 Желтоқсан 2019
Мемқызметшілерге сыйлық ұсынатын азаматтарға қандай жаза тағайындалады
НҰР-СҰЛТАН. ҚазАқпарат – ҚР Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің серіктестік департаментінің бас сарапшысы Сымбат Исрапулова мемлекеттік қызметшілердің заңды бұзып сыйлықтарды алу фактілерін анықтау бойынша қоғамдық мониторинг жүргізіліп жатқанын мәлім етті, деп хабарлайды ҚазАқпарат тілшісі.
12 Желтоқсан 2019
Әрбір шенеунік халық үшін жұмыс істейтінімізді ұмытпауы керек - ҚР Президенті
НҰР-СҰЛТАН. ҚазАқпарат - Әрбір шенеунік халық үшін жұмыс істейтіндігімізді есте ұстауы тиіс. Бұл туралы бүгін Ақордада бірқатар азаматқа мемлекеттік наградаларды тапсыру барысында Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев айтты, деп хабарлайды ҚазАқпарат тілшісі
12 Желтоқсан 2019
Сырдария өзенінде су деңгейі көтерілді
ҚЫЗЫЛОРДА. ҚазАқпарат - Сырдария өзені арнасынан шығып кетуі мүмкін, деп хабарлайды ҚазАқпарат «Қазгидрометке» сілтеме жасап.
12 Желтоқсан 2019
Алматының барлық аудандары үш жылдық даму жоспарын жасауы керек
АЛМАТЫ. ҚазАқпарат – Алматының барлық аудандары үш жылдық даму жоспарын жасауы керек, бұл туралы қала әкімі Бақытжан Сағынтаев Kazakhstan Urban Conference -2019 форумында айтты, деп хабарлайды ҚазАқпарат тілшісі.
12 Желтоқсан 2019
Қазақстандық ғалымдар 19 мың ғылыми мақала жариялаған - депутат
НҰР-СҰЛТАН. ҚазАқпарат – Қазақстандық ғалымдар халықаралық ғылыми деректер қорына 19 мың ғылыми мақала жариялаған. Бұл туралы елордада өткен ІІ Science Forum: Reseafch Impact атты ғылыми форумда ҚР Парламенті Сенатының депутаты Бақытжан Жұмағұлов айтты, деп хабарлайды ҚазАқпарат тілшісі.
12 Желтоқсан 2019
Қасым-Жомарт Тоқаев: Азаматтарды баспанамен қамту үшін қосымша шаралар қабылданады
НҰР-СҰЛТАН. ҚазАқпарат - Баспанамен қамту - бұл мемлекеттің әлеуметтік саясатының басымдығы. Бұл туралы бүгін Ақордада бірқатар азаматқа мемлекеттік наградаларды тапсыру барысында Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев айтты, деп хабарлайды ҚазАқпарат тілшісі.
12 Желтоқсан 2019
Тұрар Рысқұлов - 125: Шымкентте халықаралық ғылыми конференция өтті
ШЫМКЕНТ. ҚазАқпарат – Шымкенттегі М. Әуезов атындағы ОҚМУ-да көрнекті қоғам және мемлекет қайраткері Тұрар Рысқұловтың 125 жылдығына арналған халықаралық ғылыми конференция өтті, деп хабарлайды ҚазАқпарат тілшісі.
12 Желтоқсан 2019
Нұр-Сұлтанда Денис Тенді еске алуға арналған мұз шоуы өтеді
НҰР-СҰЛТАН. ҚазАқпарат - 14 желтоқсанда Нұр-Сұлтанда Олимпиада ойындарының қола жүлдегері, мәнерлеп сырғанаушы Денис Тенді еске алуға арналған мұз шоуы өтеді, деп хабарлайды Olympic.kz.
12 Желтоқсан 2019
Қазақстанның бірнеше өңірінде ауа райына байланысты ескерту жарияланды
НҰР-СҰЛТАН. ҚазАқпарат – «Қазгидромет» РМК ауа райының қолайсыздығына байланысты Ақмола, Қостанай, Қызылорда, Маңғыстау және Солтүстік Қазақстан облыстарында ескерту жариялады, деп хабарлайды ҚазАқпарат.
12 Желтоқсан 2019
2020 жылы ғылым саласын қаржыландыру көлемі екі есеге артады – министр
НҰР-СҰЛТАН. ҚазАқпарат - Елордада АХҚО Бюросы алаңында зерттеушілер әлеміндегі маңызды халықаралық шаралардың бірі – ІІ Science Forum: Reseafch Impact атты ғылыми форум өтті, деп хабарлайды ҚазАқпарат тілшісі.
12 Желтоқсан 2019
«Жусан» операциясы жалғасады – ҰҚК
НҰР-СҰЛТАН. ҚазАқпарат – Ұлттық қауіпсіздік комитетінің терроризмге қарсы орталық штабы басшысының бірінші орынбасары Сергей Швейкиннің айтуынша, «Жусан» операциясы жалғасқанымен, оның атауы өзгереді, деп хабарлайды ҚазАқпарат тілшісі.
12 Желтоқсан 2019
Халықтың мүддесіне сай саясат жүргізу өте маңызды - Тоқаев
НҰР-СҰЛТАН. ҚазАқпарат - Мемлекетімізді бақуатты елге айналдырып, азаматтардың тұрмыс сапасын жақсарту - ұлттық стратегиямыздың басты мақсаты. Бұл туралы бүгін Ақордада бірқатар азаматқа мемлекеттік наградаларды тапсыру барысында Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев айтты, деп хабарлайды ҚазАқпарат тілшісі.
12 Желтоқсан 2019
Қазақстанда индустрияландыру қалай дамыды
НҰР-СҰЛТАН. ҚазАқпарат - ҚР Премьер-министрінің баспасөз қызметі Қазақстандағы индустрияландырудың даму барысына шолу жасады, деп хабарлайды ҚазАқпарат.
12 Желтоқсан 2019
ШҚО-да 70-тен астам адам қос азаматтығы үшін жауапқа тартылды
ӨСКЕМЕН. ҚазАқпарат – Шығыс Қазақстан облысының полицейлері қос азаматтығы үшін 70-тен астам адамды жауапқа тартты, деп хабарлайды ҚазАқпарат тілшісі ШҚО ПД баспасөз қызметіне сілтеме жасап.
12 Желтоқсан 2019
Алматы әуежайында халықаралық рейстер үшін жаңа терминал ашылады
АЛМАТЫ. ҚазАқпарат – Алматы әкімі Бақытжан Сағынтаев Kazakhstan Urban Conference 2019 отырысы барысында Алматы халықаралық әуежайының даму болашағын тілге тиек етті, деп хабарлайды ҚазАқпарат тілшісі.
12 Желтоқсан 2019
Тәуелсіздік алдындағы демографиялық дағдарысты еңсердік - Мемлекет басшысы
НҰР-СҰЛТАН. ҚазАқпарат - Тәуелсіздіктен асқан құндылық жоқ, оны қадірлеу баршамыздың қасиетті борышымыз. Бұл туралы бүгін Ақордада бірқатар азаматқа мемлекеттік наградаларды тапсыру барысында Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев айтты, деп хабарлайды ҚазАқпарат тілшісі.
12 Желтоқсан 2019
Алматыда ірі ЖОО-ларды қала сыртына көшіру ұсынылды
АЛМАТЫ. ҚазАқпарат – Kazakhstan Urban Conference 2019 отырысында Алматы әкімі Бақытжан Сағынтаев «Алматы 2050» стратегиясына қатысты тұрғындардың ұсыныстарын таныстырды, деп хабарлайды ҚазАқпарат тілшісі.
12 Желтоқсан 2019
Денсаулық сақтау вице-министрі Шымкенттегі ауруханаларды аралады
ШЫМКЕНТ. ҚазАқпарат – ҚР Денсаулық сақтау вице-министрі Камалжан Надыров Шымкенттегі медициналық сақтандыру жүйесіне дайындық жұмыстарымен танысты, деп хабарлайды ҚазАқпарат тілшісі.
12 Желтоқсан 2019
Мүмкіндігі шектеулі адамдар басшылық лауазымдарға тағайындалады
НҰР-СҰЛТАН. ҚазАқпарат – ҚР Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрі Біржан Нұрымбетов мүмкіндігі шектеулі жандарды жұмыспен қамту бойынша енгізілген өзгерістер туралы айтты, деп хабарлайды ҚазАқпарат тілшісі.
12 Желтоқсан 2019
Павлодардағы ЖОО-да Олжас Сүлейменов атындағы жастар орталығы ашылды
ПАВЛОДАР. ҚазАқпарат – Ақиық ақын, публицист, әдебиеттанушы, қоғам және саяси қайраткер, Қазақстанның еңбек ері Олжас Сүлейменов Павлодар мемлекеттік педагогикалық университетінде қонақта болды, деп хабарлайды ҚазАқпарат тілшісі.
12 Желтоқсан 2019
ҚР Президенті: Байтақ жерімізді мұра еткен бабалар аманатына адал болу – парызымыз
НҰР-СҰЛТАН. ҚазАқпарат - Тәуелсіздік ұлтымыздың баға жетпес байлығы. Бұл туралы бүгін Ақордада бірқатар азаматқа мемлекеттік наградаларды тапсыру барысында Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев айтты, деп хабарлайды ҚазАқпарат тілшісі.
12 Желтоқсан 2019


"Сәтбаев қаласының ішкі саясат бөлімі" ММ басшысы Жайлаубаев Бақытжан Өміртайұлы

Бөлім басшысының алғы сөзі

Бөлім басшысының өмірбаяны

Атқарылған жұмыстар туралы есеп