Сәтбаев қаласының

ішкі саясат бөлімі ресми сайты

KZ | RU

Мемлекеттік мекеменің ережесі

«Сәтбаев қаласының ішкі саясат бөлімі» ММ

ЕРЕЖЕСІ

 

1. Жалпы ережелер

 

1.  «Сәтбаев қаласының ішкі саясат бөлімі» мемлекеттік мекемесі ішкі саясат саласында басшылықты жүзеге асыратын Қазақстан Республикасының  мемлекеттік органы болып табылады.

2.  «Сәтбаев қаласының ішкі саясат бөлімі» мемлекеттік мекемесі өз қызметін Қазақстан Республикасының Конституциясына және заңдарына, Қазақстан Республикасының Президенті мен Үкіметінің актілеріне, өзге де нормативтік - құқықтық актілерге, сондай - ақ осы Ережеге сәйкес жүзеге асырады.

3.    «Сәтбаев қаласының ішкі саясат бөлімі» мемлекеттік мекемесі ұйымдық - құқықтық нысанындағы заңды тұлға болып табылады, мемлекеттік тілде өз атауы бар мөрі мен мөртаңбалары, белгіленген үлгідегі бланкілері, сондай - ақ Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес қазынашылық органдарында шоттары болады.

4.  «Сәтбаев қаласының ішкі саясат бөлімі» мемлекеттік мекемесі азаматтық - құқықтық қатынастарға өз атынан түседі.

5.  «Сәтбаев қаласының ішкі саясат бөлімі» мемлекеттік мекемесі егер заңнамаға сәйкес осыған уәкілеттік берілген болса, мемлекеттің атынан азаматтық - құқықтық қатынастардың тарапы болуға құқығы бар.

6.  «Сәтбаев қаласының ішкі саясат бөлімі» мемлекеттік мекемесі өз құзыретінің мәселелері бойынша заңнамада белгіленген тәртіппен «Сәтбаев қаласының ішкі саясат бөлімі» мемлекеттік мекемесі басшысының бұйрықтарымен және Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген басқа да актілермен ресімделетін шешімдер қабылдайды.

7.  «Сәтбаев қаласының ішкі саясат бөлімі» мемлекеттік мекемесінің құрылымы мен штат санының лимиті қолданыстағы заңнамаға сәйкес бекітіледі.

     8. Заңды тұлғаның орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, Қарағанды облысы, 101301, Сәтбаев қаласы, академик Қаныш Сәтбаев даңғылы, 108 үй.

     9. Мемлекеттік органның толық атауы - «Сәтбаев қаласының ішкі саясат бөлімі» мемлекеттік мекемесі.

10. Осы Ереже «Сәтбаев қаласының ішкі саясат бөлімі» мемлекеттік мекемесінің құрылтай құжаты болып табылады.

11. «Сәтбаев қаласының ішкі саясат бөлімі» мемлекеттік мекемесінің  қызметін қаржыландыру жергілікті бюджет есебінен жүзеге асырылады.

     12. «Сәтбаев қаласының ішкі саясат бөлімі» мемлекеттік мекемесіне кәсіпкерлік субъектілерімен «Сәтбаев қаласының ішкі саясат бөлімі» мемлекеттік мекемесінің функциялары болып табылатын міндеттерді орындау тұрғысында шарттық қатынастарға түсуге тыйым салынады.

     Егер «Сәтбаев қаласының ішкі саясат бөлімі» мемлекеттік мекемесіне заңнамалық актілермен кірістер әкелетін қызметті жүзеге асыру құқығы берілсе, онда осындай қызметтен алынған кірістер мемлекеттік бюджеттің кірісіне жіберіледі.

    

 

2.     Мемлекеттік органның миссиясы, негізгі міндеттері, функциялары, құқықтары мен міндеттері

 

13. «Сәтбаев қаласының ішкі саясат, мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі» мемлекеттік мекемесінің миссиясы:

қоғамдық орындарды абаттандыру және сыртқы безендіру мәселелерін шешу;

этносаралық және конфессияаралық келісім саласында қоғамдық - саяси тұрақтылықты нығайтуға бағытталған мемлекеттік саясатты тиімді іске асыру;

Сәтбаев қаласы тұрғындарының әлеуметтік оптимизмін қалыптастыру, сонымен қатар, азаматтық қоғам институттарын қолдау және дамытуды жүзеге асыру;

ақпараттық кеңестіктің бәсекеге қабілеттілігін арттыру.

     14. Міндеттері:

     Қоғамдық-саяси тұрақтылықты, қоғамдық үрдістерді демократияландыруды, қоғамды топтастыруды қамтамасыз ету бойынша мемлекеттік саясатты іске асыру, азаматтық патриотизмде тәрбиелеу;  

     Қазақстанның даму Стратегиясының негізгі басымдықтарын түсіндіру және насихаттау, қаланың даму бағдарламаларына бұқаралық ақпарат құралдарының ақпараттық қолдау көрсетуін ұйымдастыру;

     елдің даму Стратегиясын іске асырудағы азаматтық қоғам институттарының қатысу шеңберін кеңейту;

     бұқаралық ақпарат құралдарының қызметіне мониторинг жүргізу;

     қаланың сыртқы безендіруін үйлестіру және идеологиялық қамтамасыз ету.

15. Функциялары:

     ішкі саясат саласында жергілікті мемлекеттік органдар жұмысын үйлестіру, ішкі саясат, этносаралық және конфессияаралық салалардағы мемлекеттік саясатты айқындайтын тұжырымдамаларды, бағдарламаларды әзірлеуге және іске асыруға қатысу;

     ішкі саяси тұрақтылықты, қоғамды топтастыруды қамтамасыз ету бойынша жұмыстарды ұйымдастыру, қазақстандық патриотизмді насихаттау мен оған тәрбиелеу, азаматтық қоғам институттарының қатысуымен қалалық қоғамдық- саяси іс - шараларды өткізу;

     қаладағы қоғамдық - саяси үрдістерді және олардың даму тенденцияларын  жан - жақты, объективті зерттеу, жинақтау және саралау;

     конституциялық принциптерді және Қазақстан Республикасының заңнамасын сақтау бойынша саяси партиялар, қозғалыстар және қоғамдық бірлестіктермен жұмыс істеу;

     мемлекеттік рәміздерді насихаттау және қала аумағында Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес олардың қолданылуына мониторинг жүргізу;

     ел дамуының ұзақмерзімді басымдықтарына сәйкес мемлекеттік жастар саясатын іске асыру;

     жергілікті мемлекеттік органдардың ақпараттық - насихаттау жұмысын үйлестіру, аймақтық бұқаралық ақпарат құралдары арқылы мемлекеттік саясаттың негізгі бағыттары бойынша ақпараттық - түсіндіру жұмысын жүргізу;

     мемлекеттік тапсырысты орындау бойынша аймақтық бұқаралық ақпарат құралдарының жұмысын үйлестіру;

     бірыңғай мемлекеттік ішкі саясатты іске асыру бойынша саяси партиялармен, қоғамдық және діни бірлестіктермен, кәсіби одақтармен өзара байланыс жасау.

16. Құқықтары мен міндеттері:

     мемлекеттік органдар мен лауазымды тұлғалардан, өзге де ұйымдар мен азаматтардан белгіленген тәртіппен өз функцияларын орындауға қажетті ақпаратты сұрауға, мемлекеттік органдар мен өзге де ұйымдардың қызметкерлерін мемлекеттік мекеме құзыретіне жататын сұрақтарды дайындауға тарту, тиісті ұсыныстарды әзірлеу үшін уақытша жұмыс топтарын құруға;

     ішкі саясат саласындағы мемлекеттік органдар қызметін жетілдіру жөнінде әкімге ұсыныстар енгізуге;

     тиісті мемлекеттік органдар мен лауазымды тұлғаларға мемлекеттік мекеменің қызметіне қатысты тапсырмалар беру, олардың орындалуын бақылау, сондай - ақ орталық және жергілікті атқарушы органдар өткізетін іс - шараларға қатысуға;

     ішкі саясат саласының, адам құқықтарын сақтау және мемлекеттік мекеменің құзыретіне жататын өзге де мәселелер бойынша мемлекеттік органдардың лауазымды тұлғаларына ұйымдық - әдістемелік, ақпараттық және өзге де көмек  көрсетуге;

     қолданыстағы заңдарда көрсетілген басқа да құқықтарды жүзеге асыруға;

     бағынысты мекемелердің қызметін үйлестіру;

     мемлекеттік сатып алу бойынша конкурстың ұйымдастырушысы және бағдарламалардың әкімшісі ретінде шығуға;

     коммуналдық заңды тұлғаларды басқару органының қызметін жүзеге асыруға;

     коммуналдық мекеме қызметінің негізі мен мақсатын белгілеуге;

     коммуналды заңды тұлғалардың мүлкінің пайдалануы мен сақталуына бақылау жасауға;

     Қазақстан Республикасының Заңдарымен, Қазақстан Республикасы Президентінің және Қазақстан Республикасы Үкіметінің актілерімен белгіленген басқа да өкілеттіліктерді жүзеге асыру.

3. Мемлекеттік органның қызметін ұйымдастыру

 

     17. «Сәтбаев қаласының ішкі саясат бөлімі» мемлекеттік мекемесіне басшылықты «Сәтбаев қаласының ішкі саясат бөлімі» мемлекеттік мекемесіне жүктелген міндеттердің орындалуына және оның функцияларын жүзеге асыруға дербес жауапты болатын бірінші басшы жүзеге асырады.

     18. «Сәтбаев қаласының ішкі саясат бөлімі» мемлекеттік мекемесінің бірінші басшысын Сәтбаев қаласының әкімі қызметке тағайындайды және қызметтен босатады.

     19. «Сәтбаев қаласының ішкі саясат бөлімі» мемлекеттік мекемесінің бірінші басшысының өкілеттігі:

     заңнамада белгіленген тәртіпте сәйкес «Сәтбаев қаласының ішкі саясат бөлімі» мемлекеттік мекемесінің қызметкерлерін лауазымға тағайындайды және лауазымнан босатады;

     заңнамаға сәйкес «Сәтбаев қаласының ішкі саясат бөлімі» мемлекеттік мекемесіне қарасты ұйымдардың басшыларын лауазымға тағайындайды және лауазымынан босатады;

     «Сәтбаев қаласының ішкі саясат бөлімі» мемлекеттік мекемесіне қарасты ұйым басшыларының орынбасарларын лауазымға тағайындау және лауазымнан босатуды келіседі;

     заңмен белгіленген тәртіпте «Сәтбаев қаласының ішкі саясат бөлімі» мемлекеттік мекемесінің қызметкерлерін көтермелеу және тәртіптік жазаға тарту шараларын қолданады;

бұйрықтар шығарады;

     барлық мемлекеттік органдарда және басқа да ұйымдарда «Сәтбаев қаласының ішкі саясат бөлімі» мемлекеттік мекемесінің мүддесін қорғайды;

     мемлекеттік функцияларды атқаруға қатысы жоқ үшінші тұлғалармен байланыстарда «Сәтбаев қаласының ішкі саясат бөлімі» мемлекеттік мекемесінің мүддесін қорғауға құқық беретін сенімхат береді;

     азаматтарды жеке қабылдауды жүзеге асырады;

     қолданыстағы заңнамаға сәйкес өзге де өкілеттіліктерді жүзеге асырады.

     «Сәтбаев қаласының ішкі саясат бөлімі» мемлекеттік мекемесінің бірінші басшысы болмаған кезеңде оның өкілеттіктерін қолданыстағы заңнамаға сәйкес оны алмастыратын тұлға орындайды.

 

 

4.     Мемлекеттік органның мүлкi

 

     20. «Сәтбаев қаласының ішкі саясат бөлімі» мемлекеттік мекемесінің заңнамада көзделген жағдайларда жедел басқару құқығында оқшауланған мүлкі болу мүмкін.

     «Сәтбаев қаласының ішкі саясат бөлімі» мемлекеттік мекемесінің мүлкі оған меншік иесі берген мүлік, сондай -ақ өз қызметі нәтижесінде сатып алынған мүлік (ақшалай кірістерді қоса алғанда) және Қазақстан Республикасының заңнамасында тыйым салынбаған өзге де көздер есебінен қалыптастырылады.

     21. «Сәтбаев қаласының ішкі саясат бөлімі» мемлекеттік мекемесіне бекітілген мүлік коммуналдық меншікке жатады.  

     22. Егер заңнамада өзгеше көзделмесе, «Сәтбаев қаласының ішкі саясат бөлімі» мемлекеттік мекемесі өзіне бекітілген мүлікті және қаржыландыру жоспары бойынша өзіне бөлінген қаражат есебінен сатып алынған мүлікті өз бетімен иеліктен шығаруға немесе оған өзгедей тәсілмен билік етуге құқығы жоқ.

 

 

5.     Мемлекеттік органды қайта ұйымдастыру және тарату

 

     23. «Сәтбаев қаласының ішкі саясат бөлімі» мемлекеттік мекемесін қайта ұйымдастыру және тарату Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады.

 


Новости inform.kz
DAZN Геннадий Головкиннің басты бес жетістігін атады
НҰР-СҰЛТАН. ҚазАқпарат – DAZN платформасы қазақстандық боксшы Геннадий Головкинді (40-1-1, 35 КО) 38 жасқа толуымен құттықтап, оның спорт мансабындағы ең үздік жетістіктерін еске алды, деп хабарлайды Sports.kz.
09 Сәуір 2020
Асхат Аймағамбетов қашықтан оқытуға қатысты сұрақтарға жауап береді
НҰР-СҰЛТАН. ҚазАқпарат - Бүгін ҚР Білім және ғылым министрі Асхат Аймағамбетов қашықтан оқытуға қатысты сұрақтарға жауап береді, деп хабарлайды ҚазАқпарат.
09 Сәуір 2020
Таразда көпқабатты тұрғын үйдің бір кіреберісі карантинге жабылды
ТАРАЗ. ҚазАқпарат –Таразда бұған дейін коронавирус инфекциясы анықталған 86 жастағы әйел тұрған «Қарасу алқабы» шағын ауданындағы көппәтерлі тұрғын үйдің кіреберісі карантинге жабылды. Қазір науқас инфекциялық стационарда ем алуда, деп хабарлайды ҚазАқпарат облыс әкімдігіне сілтеме жасап.
09 Сәуір 2020
Нұр-Сұлтанда бірінші кезеңде 100 әскери міндетті шақырылды
НҰР-СҰЛТАН. ҚазАқпарат - ҚР Президенті Қасым-Жомарт Тоқаевтың жарлығына сәйкес елордада әскери міндеттілер тізімі құрылып, әскерге шақырылды. Бүгін елорда әкімі Алтай Көлгінов пен Қорғаныс министрінің бірінші орынбасары - ҚР ҚК Бас штабының бастығы Мұрат Бектанов әскери міндетті-еріктілермен кездесті, деп хабарлайды ҚазАқпарат қала әкімінің ресми сайтына сілтеме жасап.
09 Сәуір 2020
Ветеринарлар COVID-19 анықталғандардың мысығын карантинге жіберуге кеңес береді
НҰР-СҰЛТАН. ҚазАқпарат – Британдық ветеринарлар қауымдастығы COVID-19 коронавирусымен ауырғандардың үйіндегі мысықты оқшаулауға кеңес береді, деп хабарлайды ҚазАқпарат CNN-ге сілтеме жасап.
09 Сәуір 2020
9 сәуір. Туған күн иелері
НҰР-СҰЛТАН. ҚазАқпарат - Бүгін, яғни 9 сәуірде тұлғалардан кімдер дүниеге келген? ҚазАқпарат оқырмандарына есімдер күнтізбесін ұсынады.
09 Сәуір 2020
Қарағандылықтарды тегін онлайн тіл үйрену курстарына шақырады
ҚАРАҒАНДЫ. ҚазАқпарат – Қарағандылықтарда қазақ және ағылшын тілдерін тегін үйренуге мүмкіндік пайда болды. Қалалық мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі онлайн курстар ашады, деп хабарлайды ҚазАқпарат тілшісі.
09 Сәуір 2020
Еуропарламент ғимаратына коронавирус жұқтырғандар орналастырылады
НҰР-СҰЛТАН. ҚазАқпарат – Еуропарламент коронавируспен күресу және мұқтаж адамдарға көмектесу үшін бірқатар нысандарын берді. Жергілікті билік өкілдері қазірдің өзінде оның екі ғимаратын алды. Бұл туралы ҚазАқпарат Euronews-ке сілтеме жасап хабарлайды.
09 Сәуір 2020
Шымкентте ерікті түрде әскери қызметке келушілердің қатары артуда
ШЫМКЕНТ. ҚазАқпарат – Шымкентте ерікті түрде әскери қызметке келушілердің қатары артуда. Бұл туралы қалалық қорғаныс істер жөніндегі департаменті бастығының орынбасары Ринат Мадияров мәлімдеді, деп хабарлайды ҚазАқпарат тілшісі.
09 Сәуір 2020
Ақтөбеде жергілікті тауар өндірушілердің жұмысы әдеттегідей жүріп жатыр
АҚТӨБЕ. ҚазАқпарат – Ақтөбеде әлеуметтік маңызы бар тауарлар уақытылы сауда орындарына жеткізіліп жатыр. Өңір басшысы бүгін бірқатар кәсіпорын жұмысымен танысты, деп хабарлайды ҚазАқпарат тілшісі облыс әкімінің баспасөз қызметіне сілтеме жасап.
09 Сәуір 2020
9 сәуір. ҚазАқпарат күнтізбесі
НҰР-СҰЛТАН. ҚазАқпарат - ҚазАқпарат оқырмандар назарына 2020 жылғы 9 сәуірге арналған күнтізбені ұсынады.
09 Сәуір 2020
Қазгидромет: Сәуірдің 9-ы күнгі ауа райы болжамы
НҰР-СҰЛТАН. ҚазАқпарат – Атмосфералық фронталды бөліктердің өтуіне байланысты 9 сәуірде республиканың басым бөлігінде күн жауын-шашынды болады.
09 Сәуір 2020
Жамбылда биыл 600-ден астам нысан салу жоспарлануда
ТАРАЗ. ҚазАқпарат – Жамбыл облысы аумағында ағымдағы 600-ден астам нысан құрылысын жүргізу жоспарлануда, - деп хабарлайды ҚазАқпарат облыс әкімдігігінің ресми сайтына сілтеме жасап.
09 Сәуір 2020
Шымкентте медициналық тауарларды заңсыз сату фактісі анықталды
ШЫМКЕНТ. ҚазАқпарат – Шымкентте төтенше жағдай кезінде медициналық бетперделер мен дезинфекциялық құралдарды заңсыз сату фактісі тіркелді.
09 Сәуір 2020
ШҚО полицейлері ірі көлемде есірткі тәркіледі
ӨСКЕМЕН. ҚазАқпарат – Шығыс Қазақстан облысы Риддер қаласы тұрғынының көлігі мен гаражынан есірткі табылған, деп хабарлайды ҚазАқпарат.
09 Сәуір 2020
FIFA коронавируске байланысты ұсыныстар тізімін жариялады
НҰР-СҰЛТАН. ҚазАқпарат - Халықаралық футбол федерациясы (FIFA) әлемде коронавирус пандемиясына байланысты футболды уақытша шегеру жағдайына қатысты ұсыныстар тізімін жариялады, деп хабарлайды ҚазАқпарат тілшісі ұйымның сайтына сілтеме жасап.
09 Сәуір 2020
Шымкентте жанар-жағармай бекеттерінің біріне қарақшылық шабуыл жасалды
ШЫМКЕНТ. ҚазАқпарат – Шымкентте жанар-жағармай бекеттерінің біріне қарақшылық шабуыл жасалды. Бетіне бетперде киген екеу бекетке баса көктеп кіріп, тонап кеткен, деп хабарлайды ҚазАқпарат тілшісі.
09 Сәуір 2020
«Жайнай бер, өнер, жаңаша»: Ақтөбеде өнер ұжымдары онлайн концерт беріп жатыр
АҚТӨБЕ. ҚазАқпарат – Ақтөбе облыстық халық шығармашылығы орталығы «Жайнай бер, өнер, жаңаша» атты мәдени шарасын онлайн ұйымдастырып жатыр, деп хабарлайды ҚазАқпарат тілшісі.
09 Сәуір 2020
Ермек Маржықпаев өңірде азық-түліктің бағасын мұқият қадағалауды тапсырды
КӨКШЕТАУ. ҚазАқпарат – Көкшетауда ет сатып алушылар еттің бір келесінің бағасын 2300 теңгеге көтеріп үлгерген. Қаланың базарларын аралаған аймақ басшысы Ермек Маржықпаев азық-түлік тауарларының бағасын реттеуді қатаң тапсырды, деп хабарлайды ҚазАқпарат тілшісі әкімдіктің баспасөз қызметіне сілтеме жасап.
09 Сәуір 2020
Атырау облысы әкімі аппаратының жаңа басшысы тағайындалды
АТЫРАУ. ҚазАқпарат –Атырау облысы әкімі аппаратының жаңа басшысы тағайындалды, деп хабарлайды ҚазАқпарат.
09 Сәуір 2020
Меркіде коронавирус жұқтырған дәрігердің шағымы бойынша тексеру басталды
ТАРАЗ. ҚазАқпарат – Жамбыл облысы Меркі аудандық ауруханасы дәрігерінің әлеуметтік желідегі шағымы бойынша қызметтік тексеру басталды. Бұл туралы облыс әкімінің баспасөз қызметі мәлімдеді, - деп хабарлайды ҚазАқпарат Жамбыл облысы әкімдігінің ресми сайтына сілтеме жасап.
09 Сәуір 2020
Алматы облысында шектеу режиміне өзгерістер енгізілді
ТАЛДЫҚОРҒАН. ҚазАқпарат- Алматы облысында шектеулі режимге өзгерістер енгізілді. Бұл үшін арнайы 5-ші қаулы қабылданды, - деп хабарлайды ҚазАқпарат тілшісі.
09 Сәуір 2020
Еліміздің оңтүстігінде қар жауып, тұрғын үйлерге жылуды қайта қосуға тура келді-әкім
ТҮРКІСТАН. ҚазАқпарат – Еліміздің оңтүстігінде күн күрт суытып, қар жауды. Түркістан қаласында ауа райының салқындап кетуіне байланысты қайта жылуды қосуға тура келген, деп хабарлайды ҚазАқпарат тілшісі.
09 Сәуір 2020
Елдігіміз де ерлігіміз де қазіргідей сын сағатта танылады
НҰР-СҰЛТАН. ҚазАқпарат - Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті – ЕлбасыНұрсұлтан Назарбаев Қазақстан халқына бүгін Үндеу арнады. Негізгі мәселе – елдегі төтенше жағдай, соның салдарына мән беру. Мақалада Елбасы коронавирус пандемиясы кесірінен бүкіл әлемде жаңа экономикалық дағдарыс туғанын атап өтеді.
09 Сәуір 2020
Алматыда полиция қоғамдық көліктердегі жолаушыларды тексеріп жатыр
АЛМАТЫ. ҚазАқпарат – Алматыда карантинді сақтау мақсатында полиция қоғамдық көліктердің жолаушыларын тексеріп жатыр, деп хабарлайды ҚазАқпарат тілшісі.
09 Сәуір 2020
Теңіз кенішінде COVID-19 вирусын жұқтырған адаммен байланыста болғандар анықталды
АТЫРАУ. ҚазАқпарат – Теңіз кен орнының вахташылар тұратын ауылында коронавирус жұқтырған әйелмен байланысты болғандар анықталды. Олардың жалпы саны 10 адам, деп хабарлайды ҚазАқпарат.
09 Сәуір 2020
Қызылорда облысында екі сәби ыстық сорпаға күйіп қалды
ҚЫЗЫЛОРДА. ҚазАқпарат - Қызылорда облысы Қармақшы ауданында екі жасар екі сәбиді термиялық күйік шалды, деп хабарлайды ҚазАқпарат тілшісі.
08 Сәуір 2020
Шымкентте коронавирус жұқтырғандардың қатарында 13 жастағы жасөспірім бар
ШЫМКЕНТ. ҚазАқпарат – Шымкентте соңғы тәулікте тағы үш адамның COVID-19 инфекциясын жұқтырғаны анықталды. Дәрігерлер науқастардың қатарында 13 жастағы жасөспірім бар екенін айтады, деп хабарлайды ҚазАқпарат тілшісі.
08 Сәуір 2020
Қостанай облысында 87 ғимараттың шатыры қирады
ҚОСТАНАЙ. ҚазАқпарат – Қостанай облысында қатты боран мен желдің салдарынан 87 әлеуметтік нысанның шатыры қираған. Бұл туралы Қостанай облысының әкімі Архимед Мұхамбетов әлеуметтік желіде жазды, деп хабарлайды ҚазАқпарат.
08 Сәуір 2020
Microsoft корпорациясы СҚО педагогын Алғыс хатпен марапаттады
ПЕТРОПАВЛ. ҚазАқпарат – Петропавлдағы Назарбаев зияткерлік мектебінің физика пәні мұғалімі Данияр Уәлиев Microsoft Kazakhstanк корпорациясының Алғыс хатымен марапатталды, деп хабарлайды ҚазАқпарат тілшісі.
08 Сәуір 2020
Қызылорда облысында коронавирус жұқтырған 9 адамның барлығы Шиелі ауданынан
ҚЫЗЫЛОРДА. ҚазАқпарат - Қызылорда облысында коронавирус жұқтырған соңғы 9 адамның барлығы Шиелі ауданында тұрады. Бұл жөнінде облыстық Тауарлар, қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаментінің Facebook парақшасынан мәлім болды, деп хабарлайды ҚазАқпарат тілшісі.
08 Сәуір 2020
Құдалық, туған күн жасаған түркістандықтар жазаланды
ТҮРКІСТАН. ҚазАқпарат – Түркістан облысында 50-ге тарта ерікті тәртіп сақшыларына көмектесіп, жергілікті халыққа қол ұшын созуда, деп хабарлайды ҚазАқпарат тілшісі.
08 Сәуір 2020
Шығыс Қазақстан облысында 3 адамды кене шаққан
ӨСКЕМЕН. ҚазАқпарат – Шығыс Қазақстан облысында 3 адамды кене шаққан, деп хабарлайды ҚазАқпарат.
08 Сәуір 2020
Ақмола облысында дауылдан тағы бір адам қаза болды
КӨКШЕТАУ. ҚазАқпарат – 7 сәуір күні Ақмола облысында болған дауыл салдарынан тағы бір адам көз жұмды. Бұл туралы Көкшетау қаласының әкімі Амангелді Смайылов онлайн-брифинг барысында айтты, деп хабарлайды ҚазАқпарат тілшісі.
08 Сәуір 2020
Коронавирус инфекциясына шалдыққандар саны 727-ге жетті
НҰР-СҰЛТАН. ҚазАқпарат - Қазақстанда коронавирус инфекциясына шалдығудың жаңадан 9 жағдайы анықталды, деп хабарлайды ҚазАқпарат coronavirus2020.kz сайтына сілтеме жасап.
08 Сәуір 2020
Қазақстандағы коронавирус бойынша 8 сәуірдің 22:35 уақытындағы эпидемиологиялық жағдай

08 Сәуір 2020
Шымкентте COVID-19 карантиндік стационардағы 3 адамнан тіркелді
ШЫМКЕНТ. ҚазАқпарат – Шымкент қаласында коронавирусқа шалдығудың жаңа жағдайлары карантиндік стационарда жатқан адамдардан анықталды, деп хабарлайды ҚазАқпарат.
08 Сәуір 2020
Түркістан облысында тіркелген коронавирустың жаңа оқиғасы туралы айтылды
ТҮРКІСТАН. ҚазАқпарат – Түркістан облысында коронавирус инфекциясына тағы бір адам шалдықты. Науқас Ордабасы ауданында тіркелді, деп хабарлайды ҚазАқпарат.
08 Сәуір 2020
Қарағандылық волонтерлер бір айда 16 мың адамға көмек көрсетті
ҚАРАҒАНДЫ. ҚазАқпарат – Қарағанды облысында «Сарыарқа жастары» облыстық волонтердер штабы құрылды. Онда кез келген тұрғын қоңырау шалып, көмек сұрай алады. Еріктілер тапсырыс қабылдап, қарт адамдарға дүкеннен азық-түлік, дәріханадан дәрі-дәрмек жеткізеді, деп хабарлады ҚазАқпарат тілшісі.
08 Сәуір 2020
Сенаттың журналистерге арналған байқау ережесі өзгерді
НҰР-СҰЛТАН. ҚазАқпарат - Сенат Төрағасы Дариға Назарбаеваның тапсырмасы бойынша журналистерге арналған «Аманат» байқауының ережесіне өзгерістер енгізілді, деп хабарлайды ҚазАқпарат.
08 Сәуір 2020
Қызылорда облысында стационарда жатқан 4 адамнан коронавирус анықталды
ҚЫЗЫЛОРДА. ҚазАқпарат – Қызылорда облысында коронавиурс індетіне шалдығудың жаңа оқиғалары бұған дейін науқас адаммен байланыста болғандардан анықталды, деп хабарлайды ҚазАқпарат.
08 Сәуір 2020
Қытай дәрігері: Бастысы – үрейге бой алдырмаңыз
БЕЙЖІҢ – УХАНЬ. ҚазАқпарат – Коронавирустан қалай қорғану керек? Масканы киіп жүрудің пайдасы қандай? Қытайдың дәстүрлі медицинасында (ҚДМ) коронавируспен күресудің қандай амалдары бар? «ҚазАқпарат» ХАА меншікті тілшісінің осы және өзге де сұрақтарына Ухань қаласында COVID-19 індетімен күресте алдыңғы шепте жүрген ҚХР-дың ҚДМ-мен емдеу жөніндегі Ұлттық сарапшылар тобы басшысының орынбасары, ҚДМ бойынша Бейжің ауруханасының басшысы Лю Цинцюань жауап берді.
08 Сәуір 2020
СҚО-да көп рет пайдаланылатын маска шығарылуда
ПЕТРОПАВЛ. ҚазАқпарат – Солтүстік Қазақстан облысында мақта- матадан тігілген көп реттік қорғаныш маскалары шығарыла бастады, деп хабарлайды ҚазАқпарат тілшісі.
08 Сәуір 2020
Елімізде коронавирусты жұқтырудың жаңадан 9 жағдайы тіркелді
НҰР-СҰЛТАН. ҚазАқпарат - Қазақстанда коронавирусқа шалдығудың жаңадан 9 жағдайы тіркелді, деп хабарлайды ҚазАқпарат coronavirus2020.kz сайтына сілтеме жасап.
08 Сәуір 2020
Қазақстандағы коронавирус бойынша 8 сәуірдің 21:15 уақытындағы эпидемиологиялық жағдай

08 Сәуір 2020
Елбасы мақаласынан кейін елдің көңіліндегі күдік сейілері анық - түркістандық ұстаз
ТҮРКІСТАН. ҚазАқпарат – Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев халықты сабырға шақыра отырып, Қазақстанның бұл қиындықтан да дін аман шығатынын атап өтті. Түркістан облысы Мақтаарал аудандық білім бөлімінің басшысы Мұратбек Серікбаев ҚР Тұңғыш Президентінің «Бірлесе білген ел бәрін жеңеді» атты мақаласында бейғамдықтан арылып, әркім өзі мен айналасына жауапкершілікпен қарауы керектігіне баса назар аударылғанын айтады, деп хабарлайды ҚазАқпарат тілшісі.
08 Сәуір 2020
Әскерилер өрт шалған иесіз ғимараттан адамды құтқарды
СЕМЕЙ. ҚазАқпарат – Семей қаласындағы «Шығыс» өңірлік қолбасшылығының әскерилері көшелерді патрульдеу кезінде ер адамды өрттен құтқарып, іздеуде жүрген қылмыскерді ұстады, деп хабарлайды ҚазАқпарат.
08 Сәуір 2020
Мамандар интернеттегі қаржы алаяқтарынан қорғанудың тәсілдерін айтты
НҰР-СҰЛТАН. ҚазАқпарат – ҚР Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі интернет желісінде алаяқтардан қорғанудың тәсілдерін айтты, деп хабарлайды ҚазАқпарат.
08 Сәуір 2020
Петропавлда жоғалған екі оқушы табылды
ПЕТРОПАВЛ. ҚазАқпарат – Петропавл қаласының тұрғыны 16 жастағы қызының бірнеше күн үйге қонбағанына мән бермей, полицияға жүгінбеген, деп хабарлайды ҚазАқпарат тілшісі.
08 Сәуір 2020
Алматыда 2 үйден карантин алынды
АЛМАТЫ. ҚазАқпарат – Алматыда коронавирус індеті анықталған 2 тұрғын үйден карантин алынды. Бұл туралы қалалық Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаментінен мәлім етті, деп хабарлайды ҚазАқпарат тілшісі.
08 Сәуір 2020


"Сәтбаев қаласының ішкі саясат бөлімі" ММ басшысы Жайлаубаев Бақытжан Өміртайұлы

Бөлім басшысының алғы сөзі

Бөлім басшысының өмірбаяны

Атқарылған жұмыстар туралы есеп